Xác định tính tuổi nghỉ hữu theo luật lao động mới

8:03 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
5761

Người lao động hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo Luật lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau

Theo nghị định này, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải:

- Cử ít nhất 01 Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp của mình hành nghề tại chi nhánh.

Luật Bảo hiểm xã hội, chương III, mục 4, Điều 50 và chương IV, mục 1, Điều 70 quy định: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1, Điều 2 của luật này có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. b. Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp mình.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định những hành vi nghiêm cấm đối với doanh nghiệp hành nghề. Đơn cử như:

- Thông đồng, móc nối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán để làm sai lệch các nội dung liên quan tới hoạt động hành nghề.

- Gợi ý hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền, hay lợi ích vật chất từ người tham gia thủ tục phá sản.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2015.