Tư vấn thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động đúng luật

8:16 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
2925

Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động là một vấn đề rất quan trọng bởi nó quyết định hiệu lực của hợp đồng lao động. Điểm b, khoản 1, Điều 50 của Bộ luật lao động năm 2012 đã quy định: "Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;..."

Tư vấn thẩm quyền được ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 05/2015/NĐ - CP thì "người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

c) Chủ hộ gia đình;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định".

Như vậy theo quy định của pháp luật thì việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động sẽ thuộc thẩm quyền của những đối tượng đã được pháp luật quy định tại điều luật trên. Hợp đồng lao động được ký theo đúng thẩm quyền sẽ có hiệu lực kể từ ngày kí. 

Trường hợp người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền thì hợp đồng lao động sẽ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ. Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 30/2013/TT - BLDTBXH thì:

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động ký lại hợp đồng lao động theo đúng thẩm quyền. 

- Nội dung của hợp đồng lao động ký lại theo đúng thẩm quyền là nội dung mà người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. 

- Hợp đồng lao động được ký lại theo đúng thẩm quyền có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Thời gian người lao động bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động do người ký kết không đúng thẩm quyền cho đến khi ký lại hợp đồng lao động theo đúng thẩm quyền thì quyền và lợi ích của mỗi bên được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu do người ký kết không đúng thẩm quyền. 

- Thời gian người lao động bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động do người ký kết không đúng thẩm quyền cho đến khi ký lại hợp đồng lao động theo đúng thẩm quyền được tính là thời gian làm việc cho người sử dụng lao động để làm căn cứ thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật về lao động.