Tư vấn quy định về chủ tịch hội đồng thành viên

1:38 PM GMT+7, Thứ năm, 17/05/2018
423

Quy định về chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH – Tư vấn xác định chức năng, quyền hạn của chủ tịch hội đồng thành viên  và điều kiện giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên  công ty theo luật doanh nghiệp 2014. Chủ tịch hội đồng thành viên  có được thay mặt công ty ký hợp đồng kinh tế?

>> Mẫu biên bản bầu chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH

Điều kiện giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) công ty

1. Là người có năng lực dân sự theo quy định của luật dân sự 2015 và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2015.

2. Là cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của pháp nhân sở hữu phần vốn góp trong công ty TNHH.

3. Được HĐTV công ty bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐTV công ty.

4. Có đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn theo quy định nếu công ty kinh doanh các ngành nghề có yêu cầu về vấn đề này ví dụ: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, Hoạt động trung gian thanh toán,...

5. Đáp ứng các điều kiện pháp luật chuyên ngành đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ví dụ: Công ty hoạt động dịch vụ giáo dục mầm non tư thuộc thì chủ tịch HĐTV không quá 65 tuổi.

Biên bản bầu chủ tịch hội đồng thành viên 2018

Thẩm quyền của chủ tịch HĐTV trong hoạt động của công ty

1. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐTV;

2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HĐTV hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

3. Triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐTV hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

4. Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐTV;

5. Thay mặt HĐTV ký các nghị quyết của HĐTV;

6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Điều khoản cuối cùng sẽ cho chúng ta câu trả lời về việc chủ tịch HĐTV công ty có thẩm quyền thay mặt công ty ký hợp đồng. Khi muốn mở rộng quyền hạn này cho chức danh chủ tịch HĐTV công ty cần ghi nhận thẩm quyền này vào điều lệ công ty.

 

Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 2 điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;”

Như vậy trường hợp điều lệ doanh nghiệp của bạn không có quy định khác thì việc bãi nhiệm, miễm nhiệm chủ tịch Hội đồng thành viên cần phải triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên để ra Nghị quyết về việc miễn nhiệm này. Nếu bổ sung thành viên mới vào công ty cần làm thủ tục thay đổi thành viên từ việc mua lại phần vốn góp của thành viên rút ra. Nếu chỉ thay đổi chủ tịch HĐTV từ một trong số các thành viên hiện hữu thì cũng cần phải có Nghị quyết của HĐTV về việc bầu chủ tịch HĐTV mới.

Sau khi có nghị quyết bầu chủ tịch HĐTV và miễn nhiệm chủ tịch HĐTV cũ, công ty chỉ phải thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh khi người đại diện theo pháp luật hiện tại giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên.