Tư vấn điều kiện để hợp đồng có hiệu lực theo quy định mới

4:42 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
15602

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng - Tổng hợp điều kiện cần và đủ để một hợp đồng có hiệu lực theo Bộ luật dân sự 2015 và các quy định pháp luật hiện hành năm 2017. Hợp đồng vô hiệu từng phần và hợp đồng vô hiệu toàn phần có ảnh hưởng như thế nào đến nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng?

Hợp đồng thông thường chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dấn sự 2015, luật thương mại và các bộ luật, luật chuyên ngành như hợp đồng hợp tác đầu tư chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 2014, hợp đồng lao động chịu sự điều chỉnh của bộ luật lao động 2012, hợp đồng mua bán nhà chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh bất động sản 2014 và luật đất đai 2014,...

Do đó khi xem xét điều kiện có hiệu lực của hợp đồng luật sư thường đánh giá hợp đồng theo hai loại điều kiện: Điều kiện về mặt pháp luật tổng quan của giao dịch dân sự và điều kiện về mặt chuyên ngành áp dụng cho hợp đồng dự kiến ký kết.

Tư vấn về hiệu lực hợp đồng theo quy định mới 2018 

Về mặt tổng quan của giao dịch dân sự hợp đồng có hiệu lực khi đảm bảo:

Thứ nhất, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hợp pháp. Hợp pháp ở đây chính là việc các bên giao kết phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Thứ hai, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện tức là xuất phát từ ý chí thực, từ sự tự do ý chí của các bên trong các thỏa thuận hợp đồng đó. Sự ép buộc, giả dối sẽ làm vô hiệu hợp đồng khi ký kết.

Thứ ba, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Đối tượng của hợp đồng không thuộc hàng hóa cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện. Bên cạnh đó, nội dung của hợp đồng cần phải cụ thể, bởi vì việc xác lập nghĩa vụ trong hợp đồng phải cụ thể và có tính khả thi. Những nghĩa vụ trong hợp đồng mà không thể thực hiện được thì hợp đồng cũng không được coi là có hiệu lực pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ.

 

Về mặt chuyên ngành thì hợp đồng có hiệu lực khi đảm bảo

Thứ nhất, thủ tục và hình thức của hợp đồng phải tuân theo những thể thức nhất định phù hợp với những quy định của pháp luật đối với từng loại hợp đồng. Như hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực hoặc như hợp đồng hợp tác đầu tư BCC với nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc kê khai và thông báo với các cơ quan quản lý đầu tư.

Thứ hai, hợp đồng phải có đủ nội dung theo hướng dẫn của luật chuyên ngành.

Ai khi ký kết hợp đồng đều mong dành lợi thế và mau chóng đưa vào và ký kết các điều khoản có lợi cho mình. Do vậy việc phòng tránh sự lừa dối, hay kiểm tra giá trị hiệu lực của hợp đồng khi ký kết gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên hợp đồng chỉ vô hiệu khi bị tòa án tuyên vô hiệu từng phần hay vô hiệu toàn phần. Nội dung bị tuyên vô hiệu sẽ bị loại trừ cho các bên nghĩa vụ thực hiện theo các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. Các bên sẽ hoàn trả lại cho nhau các giá trị tại thời điểm ký kết.