Tư vấn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới

8:06 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
31195

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cập nhật theo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi số 26/2012/QH13 ban hành ngày 22/11/2012 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2013

1. Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân

2. Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%

3. Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

4. Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán:

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần.

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%

5. Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%

Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công.

Bậc 1: 4 triệu đồng/tháng 0%;

Bậc 2: Trên 4 – 6 triệu đồng/tháng: 5%;

Bậc 3: Trên 6 – 9 triệu đồng: 10%;

Bậc 4: Trên 9 – 14 triệu đồng/tháng: 15%;

Bậc 5: trên 14 – 24 triệu đồng/tháng: 20%;

Bậc 6: Trên 24 – 44 triệu đồng/tháng: 25%;

Bậc 7: Trên 44 – 84 triệu đồng/tháng: 30%;

Bậc 8: Trên 84 triệu đồng: 35%.

( Ví dụ có 10 triệu bị đánh thuế thì: 6 triệu bị đánh thuế 5%; 3 triệu bị đánh thuế 10% và 1 triệu bị đánh thuế 15% )

Biểu thuế suất toàn phần.

Theo đó:

- Lãi cho vay, lợi tức cổ phần, lợi tức từ góp vốn kinh doanh, lãi tiết kiệm trên 5 triệu đồng/tháng là 5%;

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 25%;

- Thu nhập từ chuyển đổi bất động sản: 25%.

Các thu nhập khác:

- Thu nhập từ tiền bản quyền vượt 10 triệu đồng/lần: 5%;

- Trúng xổ số, khuyến mãi quá 10 triệu đồng/giải thưởng: 10%;

- Thu nhập từ thừa kế, quà tặng trên 10 triệu đồng/lần: 10%.