Tư vấn cách đánh số cho phụ lục hợp đồng

9:12 AM GMT+7, Thứ hai, 14/05/2018
13476

Cách đánh số phụ lục hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,...(các loại hợp đồng nói chung) không được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên để đảm bảo tính logic và liên kết với hợp đồng chính người soạn thảo cần lưu ý các vấn đề sau

Tư vấn soạn thảo phụ lục hợp đồng chuẩn quy định mới 2018

1. Số thứ tự của phụ lục:

- Một hợp đồng có thể có nhiều phụ lục hợp đồng. Do đó việc đánh số phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian thực hiện hợp đồng và công việc thực hiện hợp đồng.

- Số thứ tự của các phụ lục không được cách quảng.

Ví dụ: Người lao động ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp năm 2018.

Năm 2019 hai bên ký kết một phụ lục số 001.

Năm 2020 hai bên ký kết thêm một phụ lục thì số thứ tự của phụ lục phải là số 002.

2. Ký hiệu của phụ lục hợp đồng

Ký hiệu của phụ lục hợp đồng được trình bày theo cấu trúc: [Số thứ tự phụ lục] / PL - [Ký hiệu hợp đồng]

Ví dụ: Phụ lục số 1 của hợp đồng 38/2018/HDDV được đánh ký hiệu là 01/PL-38/2018/HDDV.