Tra cứu mã chương và mã nội dung kinh tế để nộp thuế môn bài online

7:33 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
32673

Cách tra cứu mã chương và mã tiểu mục để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp và đơn vị phục thuộc của doanh nghiệp. Theo quy định mới đã có sự thay đổi về bậc thuế môn bài, mức thuế môn bài phải nộp và mã tiểu mục nộp thuế môn bài. Cụ thể như sau:

Người nộp thuế môn bài khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước thường vướng trong việc điền thông tin chương, loại, khoản. Để tích kiệm thời gian của doanh nghiệp luật sư xin hướng dẫn cách tra cứu mã chương, loại, khoản để quý vị tiện nắm bắt

Hướng dẫn nộp thuế môn bài 2018

Mã chương nộp thuế môn bài: 754

Mã tiểu mục cho doanh nghiệp vốn điều lệ đến 10 tỷ là 2863

Mã tiểu mục cho doanh nghiệp vốn điều lệ trên10 tỷ là 2862

Mã tiểu mục cho các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp như chi nhánh, địa điểm kinh doanh là 2864

Thông tư 302/2016/TT-BTC: về lệ phí môn bài kể từ 2017

1. Theo đó mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

2. Miễn lệ phí môn bài cho các đối tượng sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

3. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

 

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.