Thủ tục xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty nhanh

2:27 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
4746

Công ty được phép tạm ngừng doanh nghiệp theo Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn cụ thể tại Điều 76 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP khi kinh doanh khó khăn hoặc các cổ đông, thành viên nhất trí dừng hoạt động của công ty. Luật sư xin chia sẻ thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp theo quy định mới 2018 để các bạn tham khảo.

Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp yêu cầu trước khi tiến hành thủ tục doanh nghiệp phải xin xác nhận của chi cục thuế quản lý trực tiếp về việc không nợ đọng thuế.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

 Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.