Hướng dẫn thủ tục xin tách thửa đất 2018
Tư vấn thủ tục xin tách thửa đất theo quy định mới
16/05/2018
13080

Thủ tục tách thửa được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Cụ thể như sau:


  • 1
Tổng số trang: 1