Quy định về thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm của cán bộ

8:14 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
719

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chế độ nghỉ phép năm như thế nào? Các khoản tiền phụ cấp khi nghỉ phép được hỗ trợ ở mức bao nhiêu. Cùng luật sư tổng hợp các quy định pháp luật để làm rõ các vấn đề này.

Quy định về tiền lương khi nghỉ phép hàng năm

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi nghỉ phép hàng năm được hưởng nguyên lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các loại phụ cấp hiện hưởng.

 

Khoản tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm được hỗ trợ

1, Nội dung chi:

Người đi nghỉ phép được thanh toán các khoản sau:

- Tiền phụ cấp đi đường.

- Tiền phương tiện đi lại: Thanh toán vé tàu, xe vận chuyển (trừ phương tiện máy bay) đến nơi nghỉ phép và theo chiều ngược lại.

Hướng dẫn tính chế độ nghỉ phép của công viên chức

2. Mức thanh toán:

- Tiền phụ cấp đi đường: Mức thanh toán phụ cấp đi đường tương đương với mức phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành.

- Tiền phương tiện đi lại: Mức thanh toán theo giá ghi trên vé, hoá đơn mua vé; giá vé của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật; không bao gồm các chi phí dịch vụ khác (tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu). Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nghỉ phép sử dụng phương tiện là máy bay khi có vé hợp pháp sẽ được thanh toán tối đa theo giá cước vận tải khách công cộng bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy phù hợp với tuyến đường đi nghỉ phép.

Đối với những đoạn đường không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi nghỉ phép phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi nghỉ phép đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi và đơn giá khoán được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Nếu người đi nghỉ phép năm tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi, tương ứng với mức giá vận tải phổ biến của loại phương tiện công cộng tại địa phương nhưng không vượt quá mức khoán tiền tự túc phương tiện khi đi công tác và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp người đi nghỉ phép năm kết hợp giữa đi công tác và nghỉ phép thăm người thân thì không được thanh toán tiền phụ cấp đi đường và tiền tàu xe đi phép do đã được thanh toán trong công tác phí.

 

Điều kiện, thời hạn thanh toán tiền nghỉ phép năm 

- Tiền phương tiện đi nghỉ phép hàng năm chỉ được thanh toán mỗi năm một lần.

-  Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa ba năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm.

- Người đi nghỉ phép năm phải có các giấy tờ sau làm căn cứ thanh toán:

+ Giấy nghỉ phép năm do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

+ Các hóa đơn, chứng từ liên quan.