Quy định mới về họp hội đồng thành viên công ty TNHH

8:15 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
2421

Tư vấn thủ tục tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên của công ty Trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH). Phân tích quy định về họp hội đồng thành viên theo luật doanh nghiệp 2014. So sánh cuộc họp hội đồng thành viên trong các luật doanh nghiệp

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định mới nhất tại Điều 59 Bộ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Luật sư sẽ trích dẫn quy định mới và cũ để từ đó bạn dễ dàng thấy được điểm mới nổi bật trong luật doanh nghiệp 2014

Tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên chuẩn luật

Quy định tại Luật doanh nghiệp 2014

" 1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện như sau: 

a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ; 

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp. 

3. Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. 

4. Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định tại Điều này không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến, thì có thể kéo dài phiên họp; thời hạn kéo dài không được quá 30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó. "

Quy định tại Luật doanh nghiệp 2005

" 1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp. 

4. Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. "

Như vậy, luật doanh nghiệp 2014 đã giảm tỷ lệ dự họp để đủ điểu kiện được tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên từ ít nhất 75% vốn điều lệ xuống còn ít nhất 65% vốn điều lệ; tạo điều kiện thuận lợi để cuộc họp có thể tiến hành. Bên cạnh đó, luật doanh nghiệp năm 2014 cũng giảm thời gian triệu tập cuộc họp các lần thứ hai, thứ ba xuống một cách đáng kể, giúp các quyết định được đưa ra một cách nhanh chóng, đảm bảo quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Thông thường quy định pháp luật đều khá ngắn gọn, xúc tích như trên, để có thể áp dụng pháp luật tốt nhất Bạn còn phải đọc thêm các hướng dẫn tại Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, thông tư của bộ kế hoạch và đầu tư, quyết định của thủ tướng chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan nhà nước liên quan đến quy định về Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên . Hiện tại công ty luật Trí Namđang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua điện thoại 19006196 hỗ trợ cho mọi thương nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu các quy định pháp luật doanh nghiệp. Với trình độ chuyên môn chuyên sâu và kinh nghiệm tư vấn quản trị doanh nghiệp lâu năm, nội dung các luật sư hỗ trợ bao gồm:

- Phân tích chi tiết quy định về Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên và đưa ra các ví dụ minh họa để giúp bạn nắm bắt chi tiết quy định.

- Tư vấn tháo gỡ vướng mắc pháp luật gặp phải liên quan đến Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên .

- Hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hành chính liên quan đến Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên .

- Tra cứu văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết quy định về Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên .