Mức tiền lương và tiền bổi dưỡng với ngày nghỉ phép năm nhưng chưa nghỉ

8:01 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
1324

Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện xin thanh toán khoản tiền với số ngày phép chưa nghỉ

- Các trường hợp theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động số10/2012/QH13 ngày 18/6/2012:

Căn cứ theo quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị về việc cán bộ, công chức thôi việc, bị mất việc làm.

- Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ phép:

Có đơn xin nghỉ phép nhưng được Thủ  trưởng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc xác nhận do yêu cầu công việc nên không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm.

Tư vấn xin thanh toán tiền từ ngày nghỉ phép chưa hết

 

Mức thanh toán và cách thức chi trả tiền lương, tiền trợ cấp

- Các trường hợp theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động số10/2012/QH13 ngày 18/6/2012:

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi trả tiền lương đối với những ngày chưa nghỉ phép năm, theo mức lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên nghề, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại (nếu có) đang hiện hưởng của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

+ Việc chi trả được thực hiện chậm nhất 01 tháng kể từ khi cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ việc.

- Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ phép:

+ Hàng năm, căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

+ Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

+ Thời gian chi trả: Được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Mọi yêu cầu hỗ trợ ngay hôm nay hãy liên hệ luật sư theo số điện thoại tư vấn pháp luật 19006196. Tổng đài giải đáp vướng mắc pháp luật của công ty luật SP trả lời bạn đọc vào khung giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.