Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn và cổ phần chuẩn quy định mới

4:08 PM GMT+7, Thứ bảy, 05/05/2018
733

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2018. Luật sư xin chia sẻ điều kiện chuyển nhượng vốn cần đáp ứng của doanh nghiệp để ghi nhận người nhận chuyển nhượng vốn là thành viên công ty mới, cổ đông công ty mới theo nghị định 78/2015/NĐ-CP.

>> Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH mới nhất

>> Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty mới nhất

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần hợp pháp

Điều kiện hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp và chuyển cổ phần trong công ty

Việc chuyển nhượng chỉ được coi là hoàn thành khi Phòng đăng ký kinh doanh xác nhận cho doanh nghiệp bạn đồng thời công ty đã chấp hành đủ các nghĩa vụ đối với cổ đông, thành viên công ty theo luật doanh nghiệp. Dưới đây là các điều kiện cần đáp ứng

1. Việc chuyển nhượng vốn, cổ phần phải theo đúng quy định về tỷ lệ % thông qua trong cuộc họp hội đồng thành viên, đại hội đông công ty.

2. Người nhận chuyển nhượng vốn, cổ phần không phải là công chức, viên chức và các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp.

3. Việc chuyển nhượng được lập thành hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng chuyển nhượng vốn có thể công chứng, chứng thực.

4. Các thành viên, cổ đông có liên quan hoàn thành nghĩa vụ về thanh toán số tiện vốn góp, cổ phần mua.

5. Công ty đã hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác tại cơ quan quản lý nhà nước.

6. Công ty cấp giấy chứng nhận cổ phần và vốn góp cho các cổ đông, thành viên công ty.

 

Nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận cổ phần và vốn góp cho thành viên, cổ đông

Luật doanh nghiệp 2014 quy định sau khi công ty tiếp nhận vốn góp của thành viên công ty TNHH và cổ đông công ty cổ phần phải thực hiện việc cấp giấy chứng nhận vốn góp, cổ phần cho họ. Trong trường hợp có việc chuyển nhượng cổ phần, vốn góp hoặc tiếp nhận vốn góp thành viên công ty góp thêm vào công ty thì trong thời hạn 10 ngày doanh nghiệp phải thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh để

- Công ty TNHH được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận theo thông tin thành viên mới.

- Công ty cổ phần được cấp giấy xác nhận thông tin doanh nghiệp về cổ đông sáng lập và số cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập.