Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp viết tay sẵn chuẩn quy định mới

12:21 PM GMT+7, Thứ ba, 08/05/2018
180

Tài ngay mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp viết sẵn theo mẫu bán tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Luật sư chia sẻ mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản áp dụng cho hai hình thức thường diễn ra nhất là yêu cầu phá sản doanh nghiệp với tư cách là chủ nợ và yêu cầu phá sản với tư cách là người lao động theo quy định mới tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

>> Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp của chủ nợ

>> Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp của người lao động

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định mới 2018

Cách viết đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

Mẫu đơn bán tại Tòa án thường chỉ có 5 - 7 dòng cho mỗi mục để người viết đơn trình bày, việc nộp đơn lại đi kèm với các tài liệu chứng minh, các chứng cứ của vụ án do đó tính logic, ngắn gọn là tiêu chí hàng đầu trong việc việc đơn. Trong đó

- Đối với đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do người lao động lập cần lưu ý

Ghi cụ thể số tháng lương và các khoản nợ khác mà người lao động đã đòi nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được trong mục (7).

(8)  Doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động và nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản... 

(9)  Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và  đánh số thứ tự, các tài liệu kèm theo phải là bản chính hoặc photo công chứng.

(10) Nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là người lao động thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ và ghi họ tên của người đó; nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là người đại diện người lao động hoặc là người đại diện công đoàn thì phải ký tên, ghi họ, tên, chức vụ (nếu có).

 

- Đối với đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do chủ nợ lập thì

(6) Ghi cụ thể các khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thanh toán bao gồm khoản nợ đã đến hạn, khoản nợ chưa đến hạn, khoản nợ có bảo đảm, khoản nợ không có bảo đảm, nếu là khoản nợ có bảo đảm thì ghi rõ tài sản bảo đảm, địa chỉ tài sản bảo đảm.

(7) Ghi rõ thời gian (ngày, tháng, năm) chủ nợ có văn bản đòi nợ, văn bản khất nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã.

(8) Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi có chủ nợ yêu cầu. 

(9) Nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ và ghi họ tên của người đó; nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân...thì người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ, tên, chức vụ của mình và đóng dấu của pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân.