Luật đầu tư bản mới nhất

2:50 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
2046

Luật đầu tư số 67/2014/Qh13 và danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện năm 2017 – Tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của luật đầu tư 2014 và nghị định 118/2015/NĐ-CP.

>> 67/2014/QH13 luật đầu tư bản đầy đủ

>> Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục IV luật đầu tư 2014)

Luật đầu tư 2014 bản đầy đủ

Những điểm mới khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư công ty vốn nước ngoài

1. Sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty vốn nước ngoài sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế cho mục II trên giấy chứng nhận đầu tư hiện tại.

2. Công ty có vốn nước ngoài thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện xin cấp quyết định chủ trương đầu tư trong lần điều chỉnh gần nhất nếu doanh nghiệp hiện tại vẫn hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu cũ.

3. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đầu tư chỉ phải thực hiện theo thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.

 

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Nhà đầu tư là cá nhân không thuộc quy định điều 18 luật doanh nghiệp đồng thời có đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Nhà đầu tư là pháp nhân đang hoạt động bình thường và không thuộc trường hợp cấm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

3. Nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

4. Công ty dự kiến thành lập có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa chỉ trụ sở chính, địa điểm triển khai dự án.