Khi nào sử dụng giấy ủy quyền và khi nào dùng hợp đồng ủy quyền

8:22 AM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
2963

Trong giao kết hợp đồng có được sử dụng giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền không? Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền khác nhau như thế nào? Luật sư xin đưa ra các so sánh để phân biệt giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền, để từ đó thấy được cách sử dụng trong thực tế của tài liệu này.

Về mặt thuật ngữ thì giấy ủy quyền sử dụng khi người ủy quyền có vị trí lớn hơn người được ủy quyền. Trong khi đó hợp đồng ủy quyền sử dụng khi hai bên ngang bằng về vị trí.

1. Việc sử dụng giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền trong giao kết hợp đồng.

Cá nhân, tổ chức có quyền tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác xác lập các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch này thông qua giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Sự khác nhau giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền.

- Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định Như vậy, Hợp đồng ủy quyền đòi hỏi phải có sự tham gia ký kết của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

- Trong khi đó Giấy ủy quyền là văn bản trong đó cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân uỷ quyền cho người khác đại diện mình để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Việc ủy quyền bằng giấy ủy quyền có thể không cần sự tham gia của bên nhận ủy quyền (ủy quyền đơn phương). Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy. nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại.

-  Thời hạn ủy quyền:

+ Giấy ủy quyền: Thời hạn ủy quyền do Người ủy quyền quy định hoặc do pháp luật quy định.

+ Hợp đồng ủy quyền: Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.