Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định mới

3:37 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
5008

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Lĩnh vực đầu tư có điều kiện) áp dụng từ 01/07/2015 cho nhà đầu tư nước ngoài. Công ty vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục thẩm tra dự án khi đăng ký, bổ sung ngành nghề thuộc các lĩnh vực này.

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện năm 2018

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo phụ lục số 4 luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13. Quy định này thay thế cho lĩnh vực đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo phụ lục III nghị định 108/2006/NĐ-CP và luật đầu tư 2005.

>> Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện